< STRONA GŁÓWNA >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
 
 
 
 
 
Prowadziliśmy zajęcia pozalekcyjne
realizowane w naszej szkole w ramach projektu

GMINY ZELÓW

"RÓWNY START"


od 15.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

          Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poprawa jakości kształcenia poprzez:
· wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

· stworzenie uczniom uzdolnionym możliwości rozwoju w ramach dodatkowych zajęć,zwiększenie efektywności nauczania uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji lingwistycznych i ITC, przygotowanie dzieci do samodzielności i odpowiedzialności za własne postępowanie.


W naszej szkole odbywały się zajęcia:


· dydaktyczno - wyrównawcze - zobacz więcej
· logopedyczne - zobacz więcej
· koło matematyczne - zobacz więcej
· koło przyrodnicze - zobacz więcej
· koło polonistyczne - zobacz więcej
· koło polonistyczno - teatralne - zobacz więcej
· koło języka angielskiego - zobacz więcej
· koło informatyczne ITC - zobacz więcej